Formål

W INITIATIVE har som formål å støtte humanitære tiltak, først og fremst med sikte på å bedre livskvaliteten for barn og unge.

BAKGRUNN

Verden er full av kloke hoder, og skjevt fordelte goder. Mange barn og unge får et dårlig utgangspunkt i livet når hverdagen går med til å finne vann, mat og husly. Eller fordi de får helsen svekket av vannbårne sykdommer og dårlige sanitærforhold. Barn og unge kan være med på å løse mange av morgendagens utfordringer, om de får en bedre start på livet, og likere muligheter. Det ønsker vi i W Initiative å bidra til.

Gustav Magnar Witzøe har vokst opp på en liten øy langs trøndelagskysten, i et lokalsamfunn hvor dugnadsånd og nabohjelp faller like naturlig som regnet om høsten. W Initiative er en videreføring av denne dugnadsånden. W Initiatives formål er å støtte prosjekter som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål 3, 4, 5, 6 og 10, prosjekter som bidrar til økt kompetanse, bedre helse, og likere muligheter i verden.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. W Initiative skal støtte prosjekter som bidrar til en eller flere av følgende bærekraftsmål.Vårt fokus

Bærekraftsmål 3
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Bærekraftsmål 4
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Bærekraftsmål 5
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Bærekraftsmål 6
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Bærekraftsmål 10
Redusere ulikhet i og mellom land

Fremtiden starter med de unge

W Initiative vil støtte prosjekter som bidrar til at flere barn kommer inn i skolen og fullfører hele utdanningsløpet. Akkurat nå er det 120 millioner flere barn som går på skole enn i 1998. Aldri har tallet på barn i skolen vært høyere. Likevel er det 617 millioner barn og unge på verden som ikke når minimumskravet for matte og lesing.

Årsakene til dette er sammensatte. Mange barn tas ut av skolen før de er ferdige, for å jobbe og bidra i familiene sine. Mange jenter slutter på skolen når de kommer i puberteten, på grunn av dårlige sanitære forhold. Flere steder finnes det skoler, men det mangler lærere, skolemateriell og kompetanse.

Å gi barn og unge utdanning styrker samfunnet i sin helhet. Det bidrar til bedre helse, likestilling, økonomisk vekst og nødvendig samfunnsutvikling. Samtidig bremser det befolkningsveksten og gir bedre forutsetninger for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom.